• 1lska1.png
  • lsfp.png
  • lvgeb.png
  • lvsport.png
Apstiprināti jauna redakcija  
       
ar Biedrības „Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” biedru sapulces 2008.gada 1.marta lēmumu,
       
Biedru sapulces protokols Nr 01/2008

Biedrības „Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” statūti

 

1. Biedrības nosaukums


1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” (turpmāk tekstā –
biedrība).
1.2. Biedrības simboliku veido stilizēts tās nosaukuma saīsinājuma „LSKA” attēls.

2. Biedrības mērķi


2.1. Biedrības mērķis ir organizēt efektīvus pasākumus svarcelšanas sporta attīstībai Latvijā,
lai pienācīgi konkurētu ar citu valstu sportistiem, kā arī vispusīgi attīstītu cilvēka fiziskās
un garīgās spējas.
2.2. Biedrības mērķa sasniegšanai tā pilda šādus uzdevumus:
2.2.1. veicina un attīsta svarcelšanas sportu Latvijā;
2.2.2. pārstāv Latviju Starptautiskajā Svarcelšanas federācijā, Eiropas Svarcelšanas
federācijā un citās starptautiskajās svarcelšanas organizācijās;
2.2.3. nodrošina Latvijas svarcēlāju piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un
Eiropas čempionātos dažādās vecuma grupās;
2.2.4. nodrošina visu līmeņu svarcelšanas sacensību sarīkošanu Latvijā, aptverot visas
Latvijas iedzīvotāju grupas;
2.2.5. veicina progresīvu nodarbību un treniņu metožu izmantošanu, lai panāktu augsta
līmeņa svarcēlāju sagatavošanu Latvijā;
2.2.6. meklē apdāvinātus jauniešus un iesaista viņus profesionālās svarcelšanas sporta
nodarbībās, radot nepieciešamos apstākļus viņu spēju vispusīgai attīstībai;
2.2.7. popularizē svarcelšanas sportu un savu darbību Latvijā;
2.2.8. sagatavo svarcelšanas sporta tiesnešus un organizē viņu kvalifikācijas
paaugstināšanu;
2.2.9. veic citus pasākumus, kas atbilst biedrības mērķim.
2.3. Biedrība savā darbībā ievēro Starptautiskās Svarcelšanas federācijas un Eiropas
Svarcelšanas federācijas noteikumus, Olimpiskās hartas principus, šos statūtus un
Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
2.4. Biedrība var līdzdarboties pasākumos, kas saistīti ar tās mērķu sasniegšanu un iesaistīties
Latvijas un starptautisko nevalstisko organizāciju darbā.

2.5. Biedrība var veikt saimniecisko darbību tās darbības nodrošināšanai un mērķu
sasniegšanai.
2.6. Savu iespēju robežās Biedrība var materiāli atbalstīt augstus rezultātus sasniegušos
biedrības sportistus.

3. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana


3.1. Biedrībā var iestāties juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar sportu un kuras dod
reālu un būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanai. Fiziskās personas var
atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu, veicot brīvprātīgo darbu biedrības labā vai citādi,
vienojoties ar biedrību, taču tās nevar iegūt biedra vai biedra kandidāta statusu.
3.2. Lai iestātos biedrībā, persona iesniedz biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma
formu un tam pievienojamos dokumentus nosaka valde.
3.3. Par biedra uzņemšanu biedrībā lemj valde. Valde var uzņemt personu par pilntiesīgu
biedrības biedru vai kā biedra kandidātu. Viena gada laikā no valdes lēmuma par biedra
kandidāta statusa piešķiršanu valde patstāvīgi vai pēc biedra kandidāta lūguma var
pieņemt lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu par pilntiesīgu biedru. Ja valde šādu
lēmumu nepieņem viena gada laikā no biedra kandidāta statusa piešķiršanas, attiecīgā
persona zaudē biedra kandidāta statusu, bet var nekavējoties iesniegt jaunu pieteikumu
par tās uzņemšanu biedrībā.
3.4. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta statusa piešķiršanu valde pieņem divu nedēļu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz lēmuma pieņemšanu
jāuzaicina pieteicējs un jāuzklausa tā viedoklis. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis
lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Persona kļūst par biedrības biedru vai biedra
kandidātu, ja valde pieņem šādu lēmumu un šī persona desmit darba dienu laikā pēc
lēmuma saņemšanas samaksā noteikto iestāšanās biedra naudu.
3.5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru vai biedra kandidātu pieteicējs var pārsūdzēt biedru
sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valdes lēmuma
saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce atsaka
uzņemt pieteicēju par biedru vai biedra kandidātu, pieteicējs var atkārtoti pieteikties
uzņemšanai biedrībā ne agrāk kā gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma
pieņemšanas dienas.
3.6. Biedrs un biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstiski paziņojot par
to valdei. Biedrs un biedra kandidāts ir izstājies brīdī, kad valde saņēmusi šādu
paziņojumu.
3.7. Biedru un biedra kandidātu var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja tas vairāk kā 3
mēnešus nav maksājis biedra naudu, nepilda sapulces vai valdes lēmumus, savus
pienākumus vai uzņemtās saistības, vai veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem
vai biedrības goda kodeksu. Biedra kandidātu var izslēgt arī tad, ja tas ar savu darbību
nedod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.
3.8. Lemjot par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu valde uzaicina izslēdzamo biedru
(biedra kandidātu) un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausa tā viedokli. Izslēdzamā
biedra (biedra kandidāta) neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums

par izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstiski jāpaziņo izslēdzamajam
biedram (biedra kandidātam) piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
3.9. Valdes lēmumu par izslēgšanu no biedrības biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcei,
iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valda lēmuma
saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē.
3.10. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu pēc savas iniciatīvas var pieņemt
biedru sapulce. Biedru sapulces lēmums par biedra vai biedra kandidāta uzņemšanas
atteikumu un par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu ir galīgs.
3.11. No biedrības izslēgta persona var iesniegt pieteikumu par uzņemšanu biedrībā ne agrāk
kā gadu pēc izslēgšanas no biedrības. Biedrs un biedra kandidāts ir izslēgts no biedrības
dienā, kad beidzas termiņš valdes lēmuma pārsūdzēšanai, bet ja lēmums pārsūdzēts –
brīdī, kad pieņemts attiecīgs biedru sapulces lēmums.

4. Biedru tiesības un pienākumi


4.1. Biedriem ir tiesības:
4.1.1. piedalīties biedru sapulcēs un balsot par tajās pieņemamajiem lēmumiem, saņemt
informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar biedru sapulču
protokoliem, biedru sapulču un valda lēmumiem un rīkojumiem,
4.1.2. ieteikt fiziskās personas, kas ievēlamas par biedrības prezidentu, valdes locekļiem
un revidentu;
4.1.3. valdes noteiktā kārtībā piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos un
izmantot treniņu vajadzībām biedrības sporta inventāru, tehniskos līdzekļus un citu
treniņu bāzi, izmantot biedrības simboliku un sporta formas tērpu;
4.1.4. iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.
4.2. Biedriem ir pienākums:
4.2.1. ievērot biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un uzņemtās
saistības,
4.2.2. maksāt biedra naudu biedru sapulces noteiktā apmērā un kārtībā,
4.2.3. ar savu darbību atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu;
4.2.4. saudzīgi izmantot biedrības resursus;
4.2.5. rūpēties, lai to rīkotajos pasākumos netiktu pieļauta nesportiska rīcība, ievērot
biedrības goda kodeksu.
4.3. Biedra kandidātam ir visas tās pašas tiesības un pienākumi, kas noteikti biedram,
izņemot tiesības balsot biedru sapulcēs un 4.1.2. punktā noteiktās tiesības.
4.4. Biedram un biedra kandidātam var noteikt īpašas, no biedru vispārējām saistībām
atšķirīgas saistības ar valdes un attiecīgā biedra vienošanos.

5. Biedrības struktūrvienības


5.1. Ar biedru sapulces lēmumu apstiprinot struktūrvienības nolikumu var izveidot biedrības
teritoriālās un citas struktūrvienības (treneru padomi, jaunatnes komisiju, tiesnešu
kolēģiju, vecākā trenera institūciju, un citas). Struktūrvienības darbību, tiesības,
pienākumus un attiecības ar biedrību nosaka struktūrvienības nolikums.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana


6.1. Biedru sapulce ir augstākā biedrības pārvaldes institūcija.
6.2. Biedru sapulci sasauc un lēmumus tajā pieņem „Biedrību un nodibinājumu likumā”
noteiktā kārtībā, ievērojot šādus noteikumus:
6.2.1. Kārtējās biedru sapulces sasauc biedrības prezidents ne retāk kā vienu reizi gadā.
Biedru ārkārtas sapulces var sasaukt prezidents, valde vai vairāk kā viena
desmitdaļa biedrības biedru.
6.2.2. Sapulces sasaucējs nosūta paziņojumu par sapulces sasaukšanu biedriem ne vēlāk
kā septiņas dienas pirms sapulces, bet ja likums nenosaka ilgāku paziņošanas
termiņu, tad likumā noteiktajā termiņā.
6.2.3. Biedru sapulces vada prezidents, ja tas sasaucis attiecīgo sapulci vai valdes
priekšsēdētājs, ja sapulci sasauc valde vai vairāk kā puse biedrības biedru. Sapulce
var ievēlēt citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces darba gaita protokolējama, to
nodrošina sapulces vadītājs.
6.2.4. Katram biedram sapulcē ir viena balss, neatkarīgi no biedra – juridiskās personas
pārstāvēto fizisko personu (kluba biedru, sabiedrības dalībnieku vai darbinieku)
skaita, darbības salīdzinošā apjoma vai citiem rādītājiem. Katru biedru sapulces
balsojumos pārstāv viena tā pilnvarota fiziskā persona.
6.2.5. Katrs biedrs var norīkot dalībai sapulcē ne vairāk kā divus savus pārstāvjus, no
kuriem viens ir pārstāvis, kas īsteno biedra balsošanas tiesības (6.1.3. punkts) un
uzstājas biedra vārdā debatēs, bet otrs var būt klāt sapulcē un uzstāties biedra vārdā
debatēs.
6.2.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no biedrības biedriem.
Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem.
6.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
6.3.1. biedrības statūtu grozīšana;
6.3.2. prezidenta, valdes un revidenta ievēlēšana;
6.3.3. lemšana par biedrības reorganizāciju un likvidēšanu;
6.3.4. biedrības struktūrvienību izveidošana, to nolikumu apstiprināšana;
6.3.5. biedrības gada budžeta apstiprināšana, pārskatu apstiprināšana, prezidenta, valdes
un revidenta gada pārskata ziņojumu apstiprināšana;
6.3.6. biedra naudas lieluma noteikšana biedriem un biedra kandidātiem;

6.3.7. lemšana par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu
tiesībām;
6.3.8. lemšana par citiem jautājumiem, kas biedru sapulces kompetencē nodoti ar šiem
statūtiem, ar biedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem, kā arī par jautājumiem,
kas ir prezidenta vai valdes kompetencē, un kurus izlemt biedru sapulcē lūdz
attiecīgā institūcija.

7. Prezidents


7.1. Biedrības prezidents ir biedrības institūcija, kas reprezentē biedrību un šajā nolūkā
pārstāv tās intereses visās iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.
Prezidents sasauc biedru sapulci un ik gadu sniedz tai atskaiti par savu darbību, kā
noteikts šajos statūtos.
7.2. Prezidentu ievēlē biedru sapulce uz diviem gadiem. Prezidenta prombūtnes laikā, kā arī
ja prezidents nespēj veikt tā pienākumus citu iemeslu dēļ, tā funkcijas pilda valdes
priekšsēdētājs.
7.3. Biedru sapulce var atteikties no prezidenta ievēlēšanas; arī šādā gadījumā tā funkcijas
pilda valdes priekšsēdētājs.
7.4. Par pienākumu pildīšanu prezidentam atlīdzību nemaksā.

8. Valde


8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem, no kuriem viens
ir valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēlē biedru sapulce uz četriem gadiem.
8.2. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes
locekļiem tikai visiem kopīgi vai katram no viņiem kopīgi ar valdes priekšsēdētāju.
8.3. Valdes priekšsēdētāju starp valdes locekļiem ievēlē biedru sapulce, aizklāti balsojot.
Valdes loceklis var balsot par savu ievēlēšanu par valdes priekšsēdētāju.
8.4. Valde darbojas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu un šo statūtu noteikumiem. Valdes
locekļus var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.
8.5. Valdes sēdes sasaucamas pēc vajadzības. Sēdes sasaukšanu var ierosināt jebkurš valdes
loceklis. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes
vada valdes priekšsēdētājs, nodrošinot to protokolēšanu. Protokolu paraksta visi sēdē
klātesošie valdes locekļi.
8.6. Lēmumi sēdēs pieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm „par” un „pret”
sadaloties vienādi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Ja valdes priekšsēdētājs šādā
balsojumā nepiedalās, lēmums nav pieņemts.
8.7. Valdes kompetencē ietilpst jebkurš jautājums, kas nav ar likumu vai šiem statūtiem
nodots vienīgi biedru sapulces kompetencē. Valde pilda šādus uzdevumus:
8.7.1. organizē biedru sapulču lēmumu izpildi;
8.7.2. vada un pārzina biedrības lietas un mantu, rīkojas ar biedrības īpašumu saskaņā ar
šiem statūtiem;

8.7.3. reizi gadā sniedz atskaiti par savu darbu biedru sapulcei;
8.7.4. lemj par personu uzņemšanu par biedriem vai biedru kandidātiem;
8.7.5. lemj par biedrības naudas līdzekļu izlietojumu mērķprogrammu īstenošanai;
8.7.6. izstrādā metodiskos norādījumus un sporta treniņu darbu plānus biedrībai,
apstiprina biedru līdzdalību profesionālajās vienībās;
8.7.7. lemj par darījumu slēgšanu ar trešajām personām, ja darījuma summa pārsniedz Ls
5000;
8.7.8. organizē biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu
noteikumiem;
8.7.9. izstrādā un apstiprina biedrības biedru goda kodeksu.
8.8. Valdes priekšsēdētājs pilda šādus uzdevumus:
8.8.1. pārstāv biedrību attiecībās ar jebkurām valsts un pašvaldību iestādēm,
amatpersonām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.
8.8.2. sasauc un vada valdes sēdes;
8.8.3. paraksta finanšu dokumentus, rīkojas ar biedrības mantu un naudas līdzekļiem,
saskaņā ar apstiprināto budžetu un mērķprogrammām. Darījumiem, kuru summa
pārsniedz Ls 5000, nepieciešams valdes lēmums par šī darījuma slēgšanu un
attiecīgo līdzekļu izlietojumu;
8.8.4. izpildot biedru sapulces un valdes lēmumus, organizē un vada biedrības
saimniecisko darbību, nolīgst biedrības darba organizēšanai nepieciešamo
personālu.
8.9. Par pienākumu pildīšanu valdes locekļiem maksā atlīdzību, kuras lielumu nosaka ar
biedru sapulces lēmumu.

9. Revidents


9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz diviem gadiem. Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis vai
prezidents.
9.2. Revidents veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod atzinumu par biedrības
gada pārskatu, izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu. Revidents var
pieaicināt speciālistus specifisku jautājumu noskaidrošanai.
9.3. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
Rakstisku atzinumu par revīzijas rezultātiem revidents iesniedz biedru sapulcei, kā arī
informatīvos nolūkos – prezidentam un valdei.
9.4. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma
saņemšanas.

10. Biedrības reorganizācija un likvidācija


10.1. Biedrība reorganizējama „Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktajā kārtībā.
10.2. Biedrības likvidācija veicama, ja par to likumā noteiktā kārtībā pieņemts biedru sapulces
vai citas kompetentas institūcijas lēmums.
10.3. Ja likvidāciju veic uz biedru sapulces lēmuma pamata un nav citas kompetentas
institūcijas, kas ieceļ likvidatoru, likvidāciju veic biedru sapulces iecelts likvidators vai
likvidācijas komisija. Likvidāciju nevar veikt personas, kas bijušas biedrības valdes
locekļi pēdējā valdē. 11. Citi noteikumi
11.1. Personām, kas veic brīvprātīgo darbu biedrības labā, ir tiesības prasīt tādu izdevumu
segšanu kas radušies brīvprātīgā darba gaitā, ja biedrība un šī persona par to rakstiski
vienojusies.

Автор :